INTERNE COMPETITIE

Ieder jaar vindt er een interne tenniscompetitie plaats. Iedereen kan meedoen, ongeacht je speelsterkte. Het is mogelijk om per persoon voor maximaal 3 onderdelen in te schrijven in de categorieën: HE, DE, HD, DD en GD. De poules bestaan doorgaans uit 8 spelers/teams. Inschrijven gaat via de KNLTB Match App (zoek op interne competitie tpc 2023). Via de mail, website en ClubApp brengt de interne competitie commissie leden op de hoogte wanneer de nieuwe ronde van de interne tenniscompetitie van start gaat. [EN BELOW]

Hoe werkt het?

 • De interne competitieronde 2023-2024 loopt van 17 april 2023 t/m 29 januari 2024;
 • Je komt in een poule met ca. 8 tegenstanders van jouw niveau;
 • Je speelt één wedstrijd tegen iedere tegenstander;
 • Je bepaalt onderling wanneer je speelt, dus je speelt wanneer het jou uitkomt!;
 • In de KNLTB match app noteer je de eindstand van de wedstrijd.

Hoe geef ik mij op?

 • Download de KNLTB Match app (iOS of Android);
 • Ga naar ‘Competities in jouw stad en club’, ‘Flexcompetities’, zoek op: Interne Competitie TPC 2023;
 • Geef je op voor 1 of meerdere competities:
  • DE - Interne Competitie TPC 
  • HE - Interne Competitie TPC 
  • DD - Interne Competitie TPC 
  • HD - Interne Competitie TPC 
  • GD - Interne Competitie TPC  
 • Voor de dubbelcompetitie moeten beide spelers de app downloaden: 1 speler schrijft daarna het team in;
 • De uiteindelijke indeling van de poule wordt gemaakt op basis van je speelsterkte en mogelijke promotie/degradatie competitie voorgaand jaar;
 • Inschrijven kan tot uiterlijk zondag 2 april 2023 en alleen via de KNLTB Match app. Je ontvangt een e-mail ter bevestiging.

Planning wedstrijden
Er wordt bij de planning van de wedstrijden geen rekening gehouden met eventuele verhinderingen op de geplande dagen. Hiermee is er in ieder geval een datum gepland per wedstrijd. Kun je op een gepland tijdstip niet, overleg dan met je tegenstander(s) om een nieuwe datum vast te stellen. Vóór het spelen van een wedstrijd moet er tijdig een vrije baan gereserveerd worden via het reserveringssysteem in de Clubapp. 

De poule-indelingen, de wedstrijdschema’s en de informatie om je tegenstanders te kunnen bereiken, worden naar verwachting in de eerste helft van april 2023 in de match app gepubliceerd. Alle deelnemers worden hierover per mail geïnformeerd. Het reglement met de wedstrijdbepalingen is te zien in de app, zodra de wedstrijden staan gepland. De organisatie is in handen van Inge van der Emde en Johan Dollee. Heb je vragen, neem dan via het volgende mailadres contact met hen op:  internecompetitie@tpceindhovennoord.nl   

 

Join the 2023 internal singles and doubles tennis competition

Would you like to play fun and friendly matches? Then sign up for the internal tennis competition single and/or double at our club! Everyone can join, regardless of your playing strength. It is possible to sign up for up 3 parts a person: HE (Men’s Single), DE (Ladies single), HD (Men’s Double), DD (Ladies dubbel) and GD (Mixed Double).

How does it work?

 • The league round runs from 17 April 2023 to 29 January 2024;
 • You will enter a pool with approximately 8 opponents of your level;
 • You play one match against each opponent;
 • You decide between yourself when you play, so you play when it suits you!
 • You record the final score of the match in the KNLTB match app.

How do I sign up?

 • Download the KNLTB Match app (iOS or Android);
 • Go to 'Competitions in your city and club', 'Flex competitions', search for: 'Internal Competition TPC 2023;
 • Sign up for 1 or more competitions:
  • DE (ladies single) - Internal Competition TPC 
  • HE (mens single) - Internal Competition TPC 
  • DD (ladies doubles) - Internal Competition TPC 
  • HD (mens doubles) - Internal Competition TPC 
  • GD (mixed doubles) - Internal Competition TPC  
 • For the doubles competition, both players must download the app: 1 player then registers the team;
 • The final division of the pool is made based on your playing strength and possible promotion/relegation competition previous year.

Registration
Registration is possible until Sunday 2 April 2023 at the latest and only via the KNLTB Match app. You will receive an e-mail for confirmation.

Scheduling
When planning the matches, no account will be taken of any absences on the scheduled days. This means that at least one date is planned per competition. If you cannot come on a scheduled time, please consult with your opponent(s) to set a new date. Before playing a match, a free court must be reserved in good time via the reservation system in the Club App. 

The pool layouts, match schedules and information to reach your opponents are expected to be published in the match app in the first half of April 2023. All participants will be informed by e-mail. The regulations with the match rules can be seen in the app as soon as the matches are scheduled.

The organisation is in the hands of Inge van der Emde and Johan Dollee. If you have any questions, please contact them via the following e-mail address: internecompetitie@tpceindhovennoord.nl

 

 

 

 

 

 

Tennis Overzicht