Padelrestricties huidige leden opgeheven

De padelrestricties voor huidige leden van onze club, worden vanaf 1 mei opgeheven. Deze leden kunnen vanaf die datum een padelbaan reserveren. Voor nieuwe leden, die vanaf 1 mei 2024 lid worden, blijven de padelrestricties gelden. [EN BELOW]

De padelbaandruk blijft een punt van aandacht voor het bestuur. Sinds we tien padelbanen hebben, is deze druk gedaald van 100 naar 83 (advies KNLTB is 70-90). Daarom is het besluit genomen om de padelrestrictie voor alle leden, die zich hebben aangemeld tot en met 30 april 2024, op te heffen. Hiermee zal de padelbaandruk naar verwachting stijgen naar 89. 

Wachtlijst
Voor nieuwe leden blijven de padelrestricties vanwege die padelbaandruk dus gelden. Vanaf 1 mei 2024 bestaat er een wachtlijst, waarbij nieuwe leden twee opties hebben:

  • Betalend TPC-lid worden om te tennissen maar geen optie om een padelbaan te kunnen reserveren;
  • Pas lid worden op het moment dat je als lid direct een padelbaan kunt reserveren.

De volgorde van toelating zal plaatsvinden op basis van de volgorde van aanmeldingsdatum bij de ledenadministratie. Elk kwartaal zullen we toetsen of er weer ruimte is voor toelating van extra leden voor padel.

Uitzondering 
Een uitzondering op bovenstaande regel geldt voor nieuwe jeugdleden en leden die woonachtig zijn op een adres dat al bij de ledenadministratie bekend is vanwege een bestaand lid.

Met sportieve groet! 
Namens het voltallige bestuur, 
Rob van Gool - voorzitter

 ----------------------

Padel restrictions current members lifted

The padel restrictions for current members of our club, will be lifted from 1 May. These members can reserve a padel court from that date. For new members, who join from 1 May 2024, the padel restrictions will continue to apply. 

Padel court pressure remains an issue for the board. Since we have ten padel courts, this pressure has dropped from 100 to 83 (KNLTB recommendation is 70-90). Therefore, the decision has been taken to lift the padel restriction for all members who have signed up until 30 April 2024. This is expected to increase padel court attendance to 89. 

Waiting list
So for new members, the padel restrictions will remain in place because of that padel court pressure. A waiting list will exist from 1 May 2024, with new members having two options:

  • Become a paying TPC member to play tennis but no option to reserve a padel court;
  • Become a member only at the time when you can reserve a padel court directly as a member.

The order of admission will be based on the order of registration date with the membership administration. Every quarter we will check whether there is again room for admission of additional members for padel.

Exception 
An exception to the above rule applies to new youth members and members residing at an address already known to the membership administration due to an existing member.


Kind regards

On behalf of the full board, 
Rob van Gool - chairman

 

 

 

Nieuws Overzicht